Մարիետա Դալալյան

Մխիթար սեբաստացի կրթահամալիր, միջին դպրոց 9.5 դասարան


Թողնել մեկնաբանություն

Աչքի մասին տեղեկություն

Տեսողությունը մարդու ամենակարևոր ընկալիչներից մեկն է: Արտաքին աշխարհի մասին 80-90% տեղեկատվությունը մարդը ստանում է հենց տեսողության շնորհիվ: Ցանցաթաղանթի կենտրոնում գտնվում է կլոր անցք` բիբը: Լույսի ճառագայթների քանակից կախված բիբը կարող է լայնանալ կամ նեղանալ:

Շարունակել կարդալ


Թողնել մեկնաբանություն

Հանրահաշիվ թեստ 2

1.Գտնել (-8; 7] միջակայքին պատկանող բոլոր ամբողջ թվերի գումարը:

1) 0

2) 7

3) 15

4) 10

2.Ո՞րն է  սովորական կոտորակի գրառումը տասնորդական կոտորա-

կի տեսքով.

1) 0,025

2) 2,5

3) 0,25

4) 0,0025

3.Ի՞նչպես կփոխվի երկնիշ թիվը, եթե նրա գրառմանը  աջից կցագրեք 0 թվանշանը:

1) կմեծանա 10-ով

2) կմեծանա 10 անգամ

3) կմեծանա 100-ով

4) կմեծանա 100 անգամ

Շարունակել կարդալ


Թողնել մեկնաբանություն

Հանրահաշիվ թ

ԹԵՍՏ 1 

1.Գտնել միանիշ պարզ թվերի գումարը:

1) 25

2) 26

3) 17

4) 15

2.Ի՞նչ բնական թիվ պետք է տեղագրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի  

 հավասարությունը լինի ճիշտ:

1) 3

2) 9

3) 15

4) 18

3.Ո՞րն է   սովորական կոտորակի ներկայացումն անվերջ պարբերական տասնորղական կոտորակի տեսքով.

Շարունակել կարդալ


Թողնել մեկնաբանություն

Pablo Picasso ֊ Պաբլո Պիկասո

Pablo Picasso was born in 1881. October 25, Andalusia and died in 1973. Պաբլո Պիկասոն ծնվել է 1881թ ին հոգտեմբերի 25ին Անդալազիայում։ Մահացել է 1973թ ին։

Real name is Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Mártir Patricio Ruiz y Picasso;

Picasso showed great talent in art from an early age.

Պիկասոն ցույց էր տալիս իր տաղանդը դեռ փոքրուց։

She started painting since the age of 7, her artistic performances have brought her success and made her one of the most famous painters of the 20th century.

Նա սկսեց նկարել 7 տարեկանից, նրա գեղարվեստական նկարները բերեցին նրան մեծ հաջողության և նա դարձավ 20֊դարի ամենահայտնի նկարիչներին մեկը։

He has lived in Paris since 1904. His first notable works were created in the early 1900s.

Նա 1904թ ից ապրել է Փարիզում իսկ նրա առաջին գործերը ստեղծվել են 1900 ականների սկզբին։
Studied at the La Coruna Fine Arts School in Barcelona and at the Royal Academy of Madrid in San Fernando.

Պիկասոն սովորել է Բարսելոնան Լա կորունայի կերպարվեստի դպրոցում և Մադրիդի թատրոնի Սան Գերմանիայի ակադեմիայում։

Like his father, a young Picasso created drawings that were characterized by exceptional observation and authenticity.

Իր հայրիկի պես, երիտասարդ Պիկասոն ստեղծեց գծանկարներ, որոնք բնութագրում էին բացառիկ դիտարկմամբ և վավերականությամբ:

 


Թողնել մեկնաբանություն

Մակբայ

Մակբայներ կոչվում են` գործողության կատարման տեղ, ժամանակ,ձև և չափ ու քանակ ցույց տվող բառերը։ Մակբայները դրվում են բայերի հետ, նախադասության մեջ գործածվում են ստորոգյալների հետ, և կարող են լինել նախադասության մեջ տեղի,ժամանակի,ձևի և չափ ու քանակի պարագա լինել։

Մակբայները լինում են`տեղի,որոնք պատասխանում են որտե՞ղ,ու՞ր հարցերին։ Օրինակ`ամենուր,ամենուրեք,այստեղ, տնետուն,սառնիվեր,քաղաքեքաղաք։

Ժամանակի մակբայները ցույց են տալիս գործունեության կատարման ժամանակը և պատասխանում են`ե՞րբ, երբվանի՞ց հարցերին։ Օրինակ`այժմ, երեկոյան, առավոտյան, վաղուց,ցմահ,տարիներ իվեր, հավիտյան,օր օրի։

Ձևի մակբայը ցույց է տալիս գործունեության կատարման ձևը և պատասխանում է ինչպե՞ս,ի՞նչ հարցերին։ Օրինակ`հերոսաբար, մեղմորեն, հանկարծակի, ազնվորեն, խումբ-խուշբ,նյութապես,արտաքուստ, ներքուստ։

Չափ ու քանակի մակբայը ցույց է տալիս գործունեության կատարման չափը, քանակը և պատասխանում են ինչքան,որքան ինչ չափ, հարցերին։Օրինակ`ամբողջովին,բոլորովին,շատ,լիովին,քիչ, շատ-շատ, ամենևին։

Մակբայ կազմող ածանցները կոչվում են մակբայակե


Թողնել մեկնաբանություն

Ածանցավոր բայեր

Առարկայի գործողություն ցույց տվող բառերը կոչվում են բայեր
Բայերը պատասխանում են ինչ անել, ինչ լինել հարցերրն։
Բայական վերջավորություներնեն ՝ ել ալ։
Վերջավորություներից առաջ ընկավ կամ գրված հատվածը բայական հիմքն կամ արմատը։
Օրինակ ՝ նկարել, խաղալ, բայերի մեջ են ալ ը վերջավորություններն են, իսկ նկարը և խաղը բայական արմատները։
Ել ալ վերջավորություններով բառերը բայց ուղիղ ձևերը են, որը կոչվում է անորոշ դերբայ
Բայի հիմքի կամ արմատի և վերջավորության արանքում շատ հաճախ հանդես է գալիս բայակազմական մի միավոի, որը կոչվում է բայածանց, եթե ժամանցը չունի բայը պարզ է օրինակ՝ երգել, սովորել։ Բայական ածանց ունեցող բայերը կոչվում են ածանցավոր բայեր։ Բայական ածանցներն են սոսկական ՝ան, են, ն, չ, առաջ(ան)ալ, ընդ(ան)ալ, մոտ(են)ալ, թռ(չ)ել։ Սոսկական ածանց ունեցող բայերը կոչվում են սեսկածանցավոր բայեր։
Պատճառական ածանցներն են ացն, եցն, ցն առաջա(ցն)ել, վախե(ցն)ել, մոտեցնել, փաղցնել, թռցնել։
Բազմապատկական ածանցներն են ՝ ատ, ոտ, կոտ և տ, կտրա(տ)ել, ցատկ(ոտ)ել
Կրավորական ածանցը վ֊ն է, գր(վ)ել, սիր(վ)ել։


Թողնել մեկնաբանություն

Դերանուն

 

Դերանուն կոչվում են այն բառերը, որոնք գործածվում են գոյականի, ածականի, թվականի և մակբայի փոխարեն։ Դերանուն նշանակում է անվան դեր կատարող։ Դերանվան տեսակներ են։

Անձնական – ես, դու, նա, մենք, դուք, նրանք, ինքը, իրենք

Ցուցական – այս, այդ, այն, նույն, այսպիսի, այդպեսի, այնպիսի,

Փողադարձ ­– իրար, միմիանց, մեկմեկու

Հարցական — ով, ինչ, երբ, որտեղ

Հարաբերական –ով ինչ երբ, որտեղ

Որոշյալ – բոլորը, ամբողջը, ողջը, յուրաքանչյուրը, ամենքը,

Անորոշ – մի, ինչ-որ, ինչ-ինչ,

Ժխտական – ոչվոք,ոչինչ, ոչ մի, ոչ մեկը,

Անձնական դերանունները գոյականների նման հոլովվում են։

Օրինակ ՝ Ես-իմ-ինձ-ինձնից-ինձնով-իմ մեջ

 

Առանձնացնել դերանվան տեսակները։

Մմբողջ — որոշյալ

յուրաքանչյուր վոք — որոշյալ

նրանք — անձնական

միմիանց — փոխադարձ

ոչ ոք — ժխտական

բոլորը — որոշյալ

այսպիսի — ցուցական

այն — ցուցական

ոչինչ- ժխտական

իրենք — փոխադարձ

ինչու — հարցական

մենք — անձնական

այնպիսի — ցուցական

մեկմեկու — փոխադարձ

մեկը — անորոշ

ինչ-որ — անորոշ

մի — անորոշ

ամենքը — որոշյալ

դուք — անձնական

իրենք — անձնական